شما اینجا هستید

راهنمای ارسال تجربیات و طرح های برگزیده کارگروه های استانی

بازگشت به صفحه اصلی

راهنمای ارسال تجربیات و طرح های برگزیده کارگروه های استانی

جهت تکمیل و ارسال فایل تجارب، ابتدا فایل خام را از قسمت "فرم ارسال تجارب" دانلود نموده و مطابق فایل "نمونه فرم پر شده و راهنمای ارسال" تکمیل و در پایان، فایل خود را از قسمت  "ارسال تجارب و طرح‌ها" ارسال فرمایید.

 فرم ارسال تجارب و طرح ها

نمونه فرم پرشده و راهنمای ارسال

راهنمای تکمیل فرم

مواردی که تکمیل آنها ضروری است با رنگ قرمز مشخص شده اند.

نام بخش : یکی از موارد کشاورزی (زراعت، باغبانی، دامپروری، شیلات، منابع طبیعی)، صنعت، معدن، انرژی، شرب شهری، شرب روستایی و یا فضای سبز

عنوان طرح : نام طرح در این بخش درج می شود.

خلاصه طرح : خلاصه ای از اهداف و اقدامات انجام شده در این بخش درج می شود.

اجزای اصلی طرح : در این بخش، فهرست سرفصل های اقدامات انجام شده در طرح مورد نظر درج می گردد.

خروجی های کلیدی : در این بخش، مهمترین دستاوردهای طرح درج می گردد. چنانچه طرح به تازگی به اجرا رسیده است، دستاوردهای مورد انتظار درج گردد.

آثار طرح در سازگاری با کم آبی : در این بخش، مواردی که در طرح مورد نظر موضوعیت دارد با علامت ✔ مشخص شود. موارد ذکر شده در این بخش عبارتند از:

  • کاهش برداشت از منابع آب آبی : کاهش برداشت از منابع آب سطحی و یا زیرزمینی
  • کاهش مصرف آب سبز : کاهش مصرف رطوبت خاک
  • کاهش مصرف آب آبی : کاهش مصرف آبهای سطحی و یا زیرزمینی
  • کاهش آلودگی آب : کاهش ورود آلاینده ها به منابع آبی یا ورود ناخواسته آب به محیط های آلاینده
  • افزایش بهره وری: افزایش تولید به ازای هر متر مکعب آب مصرفی
  • کاهش تلفات آب : کاهش هدررفت آب به صورت تبخیر، تعرق، و یا خروج ناخواسته آن از چرخه تولید، تامین و یا توزیع

 

محل اجرای طرح : نام شهر، شهرستان یا محدوده مطالعاتی اجرای طرح درج گردد.

اثر حجمی سالانه : حجم آب صرفه جویی شده و یا بازچرخانی شده یا حجم آبی که از آلوده شدن یا تلف شده آن جلوگیری شده، در مقیاس سالانه، درج گردد.

هزینه اجرای طرح : در صورت دسترسی به هزینه کل اجرای طرح، عدد آن در این بخش درج گردد.

بازه زمانی اجرای طرح : دوره زمانی که طرح در آن اجرا شده است درج شود.

کارفرما/مشاور/پیمانکار: صرفا به درج نام ارگان، سازمان، شرکت و یا سمن و تارنمای آن اکتفا شود.

مشخصات : نام و نام خانوادگی و موقعیت شغلی فرد تکمیل کننده فرم و تاریخ تکمیل آم در انتها درج گردد.

نمونه ای از فرم تکمیل شده در زیر ارائه شده است.

نام بخش : شرب شهری

عنوان طرح : کنترل فشار شبکه توزیع آب شهر X

خلاصه طرح (حداکثر 250 کلمه)
با توجه به تلفات قابل توجه آب در شبکه توزیع آب شهر X ناشی از فرسودگی شبکه و نیز تعدد حوادث در آن، اقدام به مدلسازی هیدرولیکی شبکه توزیع آب شهر شد. نتایج این مطالعه، نشان دهنده نقش فشار زیاد شبکه در بخشهایی از آن در تشدید حوادث و هدررفت آب بود. میزان هدررفت آب در حوادث ناشی از بالا بودن فشار به میزان متر مکعب برآورد گردید. براساس نتایج مطالعات انجام شده، تاسیسات لازم برای کنترل فشار شبکه طراحی و نصب گردید. این تاسیسات شامل ........... و ...............بوده است. برای بهره برداری از این تاسیسات، نرم افزار ...... طراحی و پیاده سازی شد و بهره برداری از آن از زمان راه اندازی در تاریخ ....... صورت گرفته است. بررسی عملکرد شبکه پس از اجرای طرح نشان دهنده کاهش ؟% حوادث و کاهش قابل توجه تلفات آب بوده است.

اجزای اصلی طرح :
مدلسازی شبکه توزیع آب به منظور علت یابی حوادث شبکه
طراحی تاسیسات لازم برای کنترل فشار
نصب تاسیسات در بخشهای مختلف شبکه
طراحی و پیاده سازی سامانه بهره برداری از تاسیسات کنترل فشار
ارزیابی عملکرد طرح پس از اجرا

خروجی های کلیدی :
نرم افزار مدیریت فشار شبکه
کاهش حوادث
کاهش هدررفت و آب بدون درآمد شبکه

آثار طرح در سازگاری

با کم آبی
کاهش برداشت از منابع آب آبی
کاهش مصرف آب سبز-
کاهش مصرف آب آبی
کاهش آلودگی آب-
افزایش بهره وری
نام استان : بوشهر
محل اجرای طرح : شهر بوشهر
اثر حجمی سالانه (10 متر مکعب) : 50
هزینه اجرای طرح (میلیون ریال) : 2000
بازه زمانی اجرای طرح : 96-97
کارفرما : سازمان Y

آدرس تارنما : www.test.ir

مشاور : شرکت Z

آدرس تارنما : www.company.com

پیمانکار : شرکت T

آدرس تارنما : www.contractor.com

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم : علی معیدی

موقعیت شغلی : معاون بهره برداری شرکت X

تاریخ : 28/2/97