شما اینجا هستید

راهنمای ارسال تجارب

بازگشت به صفحه اصلی

چارچوب و فرمت ارائه تجارب كاربردی سازگاری با کم آبی

بخشمحتوا
معرفی
 • عنوان تجربه
 • نويسنده‌ (گان)/ نماینده مجری
  (نام و نام خانوادگی، شماره تماس، پست الكترونیکی)
چكيده
(حداکثر ۵۰۰ کلمه)
 • چكيده تجربه
 • واژگان كليدی
متن اصلی
(عناوین پیشنهادی بوده و به تشخیص ارائه دهنده قابل حذف یا تغییر هستند)
 • عنوان
 • شرح تجربه
 • زمان و موقعيت جغرافيایی
 • تبيين مسائل و چالش‌های پروژه
 • مراحل اجرا
 • فرآيندها و روش اجرا
 • تجارب جهانی مرتبط
 • نتايج
  (درس آموخته‌ها، موفقيت‌ها و شكست‌ها با تاكيد بر ميزان اثربخشی در راستای مصرف بهينه و كاهش مصرف آب)
 • ساير توضيحات تكميلی
 • نتيجه‌گيری و جمع‌بندی
 • تقدير و تشكر
 • منابع و مراجع
پيوستمستندات تكميلی موردنياز
(به عنوان مثال: معرفی نهاد مجری طرح یا ...)
توجه: خواهشمند است تعداد صفحات، از ۱۰ تجاوز نکند و تجارب بصورت خلاصه و مختصر بیان شوند.

ویژگی‌ها، بايدها و نبايدهای تجربه‌نگاری

ویژگی‌های یک تجربه خوب:

 1. عنوان مشخص و مناسب
 2. جذاب و ايجاد انگيزش برای مطالعه
 3. آموزشی و كاربردی
 4. بديع و خلاقانه بودن تجربه
 5. داشتن ساختار مناسب: موجز و روشن
 6. بيان جزئيات لازم و كاربردی
 7. استفاده مناسب از اشكال، نمودارها و جداول موردنياز و ارجاع به مستندات مربوطه
 8. بحث ‌برانگيز و چالشی بودن
 9. برقراری ارتباط مناسب بين مباحث نظری و عملی
 10. روايت تجربه به‌صورت سوم‌شخص

بایدها و نبايدها:

 1. برخورداری از انسجام متن و بيان منطقی و منتج به یک دستاورد، موفقيت يا شكست
 2. بيان صادقانه درس‌آموخته‌ها، شكست‌ها و موفقيت‌ها و تحليل ابعاد مختلف تجربه
 3. تشريح دقيق مسئله و پرهيز از نتيجه‌گيری زودهنگام
 4. تعيين مشخص مرز بين واقعيت و تفسير واقعيت
 5. استفاده از منابع معتبر و اطلاعات به‌روز و دقيق
 6. صرف زمان كافی برای گرد‌آوری اطلاعات و تدوين متن تجربه
 7. عدم تكيه صرف بر ديدگاه‌ها و قضاوت‌های نويسنده و بيان نقطه‌نظرات و بازيگران كليدی موضوع
 8. بيان سليس و روان موضوع و عدم پيچيده‌ نمودن آن
 9. بيان جزئيات به اندازه كافی و پرهيز از کلی‌گویی و پرحرفی به‌منظور انتقال درست اصل موضوع
 10. بيان توصيه‌ها و پيشنهادات لازم جهت كاربست تجربه