شما اینجا هستید

مجموعه کتابهای آب، انسان، محیط‌زیست

مجموعه کتابهای آب، انسان، محیط‌زیست

در راﺳﺘﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﺗﺪوﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻗﺎﻧﻮن آب، ﭘﻨﺞ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب  ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در این بخش مجموعه این مستندات در دسترس قرار گرفته است.