شما اینجا هستید

راه های کاهش مصرف آب در باغ های انگور

راه های کاهش مصرف آب در باغ های انگور
 راه های کاهش مصرف آب در باغ های انگور

مقدار آب مورد نیاز در هر هکتار انگور، آبی معادل: ۶۵۰۰ مترمکعب

نیاز آبی انگور بر اساس مراحل رشد و محاسبه مقدار آن

 • ۹ درصد آب در مرحله جوانه‌زنی تا گلدهی معادل ۵۸۵ مترمکعب
 • ۶ درصد در مرحله گلدهی تا تشکیل میوه معادل ۳۹۰ مترمکعب
 • ۳۵ درصد در مرحله تشکیل میوه تا رنگ‌گیری میوه تا برداشت میوه معادل ۲۳۴۰ مترمکعب
 • ۱۴ درصد در مرحله برداشت میوه تا ریزش برگ معادل ۹۱۰ مترمکعب

روش‌های پیشنهادی کاهش مصرف آب در باغ‌های انگور

 • کاهش تنظیم‌شده آبیاری (آبیاری به میزان ۷۵ درصد آب مورد نیاز در هر مرحله) کل صرفه‌جویی مصرف آب در ۱۶۰۰۰ هکتار تاکستان آبی معادل ۲۸ میلیون مترمکعب در سال
 • استفاده از ارقام انگور متحمل به خشکی، ارقام زودرس و تا حدودی میان‌رس و کشت دیم
 • عملیات باغبانی مانند تغییر شیوه تربیت مو، استفاده از برخی مواد آلی، تعیین زمان مناسب برداشت، هرس سبز و ...

بهترین زمان آبیاری در باغ‌های انگور

 • زمان ظهور گل آذین
 • تشکیل میوه
 • رشد حبه‌ها (از ۲۵ روز پس از تشکیل میوه)
 • پس از مرحله رنگ‌گیری میوه

نوع رسانه: پوستر
موضوعات: میوه‌های هسته‌دار
موسسه /مرکز /سازمان: مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان آذربایجان غربی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵

دسته بندی: