شما اینجا هستید

استفاده از فاضلاب های تصفيه شده در كشاورزی

استفاده از فاضلاب های تصفيه شده در كشاورزی
استفاده از فاضلاب های تصفيه شده در كشاورزی

گروه کاری: گروه كار اثرات زيست محيطی
انتشارات: كميته ملی آبياری و زهكشی ايران
مترجمین: محمد جواد عابدی، پيام نجفی
تعداد صفحات: ۲۷۰
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
کد کتاب: ۰۴۷
موضوع کتاب: استفاده از فاضلاب های تصفيه شده در كشاورزی

دسته بندی: