شما اینجا هستید

مجموعه مقالات اولين كارگاه فنی ارتقای كارایی مصرف آب با كشت محصولات گلخانه ای

مجموعه مقالات اولين كارگاه فنی ارتقای كارایی مصرف آب با كشت محصولات گلخانه ای
مجموعه مقالات اولين كارگاه فنی ارتقای كارایی مصرف آب با كشت محصولات گلخانه ای

نام نویسنده: هيئت علمی مهدی اكبری- فرحناز سهراب
انتشارات: كميته ملی آبياری و زهكشی ايران
تعداد صفحات: ۲۶۵
تاریخ انتشار: ۱۳۸۶/۷/۲۶
کد کتاب: ۱۲۳
موضوع کتاب: ارتقای كارآیی مصرف آب با كشت محصولات گلخانه ای

 

دسته بندی: