شما اینجا هستید

گزارش ها و ارائه ها

شانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران، دانشگاه محقق اردبیلی، ۱۵ شهریور ۱۳۹۵

منبع: مرکز تحقیقات و مطالعات باروری ابرها

دریاچه ارومیه به عنوان بزرگترین و شورترین دریاچه دائمی ایران و یكی از بزرگترین دریاچههای فوق اشباع از نمک دنیا است که از این نظر با Great Salt Lakeدر آمریكا نیزقابل مقایسه است. به دلیل کاهش حجم آب ورودی به دریاچه