شما اینجا هستید

اولين اجلاس هم‌انديشی با متخصصان علوم آب و محيط‌ زيست

مقالات اولین اجلاس هم اندیشی وزارت نیرو - محور پنجم

وزارت نيرو در اسفند ماه 1396 با هدف پی ريزی زمينه‌های تعامل مؤثر و مستمر این وزارتخانه و مديريت بخش آب کشور با متخصصان اين حوزه، اولين اجلاس «هم‌انديشی با متخصصان علوم آب و محيط‌زيست» را در محل پژوهشگاه نیرو برگزار نمود.

مقالات اولین اجلاس هم اندیشی وزارت نیرو - محور چهارم

وزارت نيرو در اسفند ماه 1396 با هدف پی ريزی زمينه‌های تعامل مؤثر و مستمر این وزارتخانه و مديريت بخش آب کشور با متخصصان اين حوزه، اولين اجلاس «هم‌انديشی با متخصصان علوم آب و محيط‌زيست» را در محل پژوهشگاه نیرو برگزار نمود. 

مقالات اولین اجلاس هم اندیشی وزارت نیرو - محور سوم

وزارت نيرو در اسفند ماه 1396 با هدف پی ريزی زمينه‌های تعامل مؤثر و مستمر این وزارتخانه و مديريت بخش آب کشور با متخصصان اين حوزه، اولين اجلاس «هم‌انديشی با متخصصان علوم آب و محيط‌زيست» را در محل پژوهشگاه نیرو برگزار نمود.

مقالات اولین اجلاس هم اندیشی وزارت نیرو - محوردوم - بخش چهارم

وزارت نيرو در اسفند ماه 1396 با هدف پی ريزی زمينه‌های تعامل مؤثر و مستمر این وزارتخانه و مديريت بخش آب کشور با متخصصان اين حوزه، اولين اجلاس «هم‌انديشی با متخصصان علوم آب و محيط‌زيست» را در محل پژوهشگاه نیرو برگزار نمود.

مقالات اولین اجلاس هم اندیشی وزارت نیرو - محوردوم - بخش سوم

وزارت نيرو در اسفند ماه 1396 با هدف پی ريزی زمينه‌های تعامل مؤثر و مستمر این وزارتخانه و مديريت بخش آب کشور با متخصصان اين حوزه، اولين اجلاس «هم‌انديشی با متخصصان علوم آب و محيط‌زيست» را در محل پژوهشگاه نیرو برگزار نمود.

مقالات اولین اجلاس هم اندیشی وزارت نیرو - محوردوم - بخش دوم

وزارت نيرو در اسفند ماه 1396 با هدف پی ريزی زمينه‌های تعامل مؤثر و مستمر این وزارتخانه و مديريت بخش آب کشور با متخصصان اين حوزه، اولين اجلاس «هم‌انديشی با متخصصان علوم آب و محيط‌زيست» را در محل پژوهشگاه نیرو برگزار نمود.

مقالات اولین اجلاس هم اندیشی وزارت نیرو - محور اول

وزارت نيرو در اسفند ماه 1396 با هدف پی ريزی زمينه‌های تعامل مؤثر و مستمر این وزارتخانه و مديريت بخش آب کشور با متخصصان اين حوزه، اولين اجلاس «هم‌انديشی با متخصصان علوم آب و محيط‌زيست» را در محل پژوهشگاه نیرو برگزار نمود.

مقالات اولین اجلاس هم اندیشی وزارت نیرو - محوردوم - بخش اول

وزارت نيرو در اسفند ماه 1396 با هدف پی ريزی زمينه‌های تعامل مؤثر و مستمر این وزارتخانه و مديريت بخش آب کشور با متخصصان اين حوزه، اولين اجلاس «هم‌انديشی با متخصصان علوم آب و محيط‌زيست» را در محل پژوهشگاه نیرو برگزار نمود.