شما اینجا هستید

مرکز اسناد

مرکز اسناد

 بی ترديد يكی از نيازهای جدی پژوهشگران و مجموعه ذينفعان مرتبط با مديريت بخش آب كشور، دسترسی سريع و راحت به مجموعه اسناد، اطلاعات، گزارش‌ها و داده‌های بخش آب است.

در بخش مرکز اسناد تلاش شده است اين نياز به صورت هدفمند و اثربخش رفع گردد. گردآوری چنين مجموعه‌ای حاصل تلاش گسترده و بررسی منابع مراجع مختلف داخلی و خارجی بوده است.  

در اين بخش، مسائل و موضوعات مهم بخش آب كشور از طريق ايجاد پرونده‌های تحليلی مورد بررسی و اسناد مرتبط با آن در دسترس قرار خواهد گرفت.

اطلاعات پایه

آب
کشاورزی
صنعت و معدن

دستورالعمل ها

منابع آب
زیرساخت های آبی
آب و محیط زیست
مدیریت دانش و پژوهش
مسایل اجتماعی و ظرفیت سازی
اقتصاد آب
مدیریت و برنامه ریزی
مدیریت ریسک و بحران
مباحث حقوقی و قانونی
مدیریت تقاضا

استانداردها

اقتصاد آب
مسایل اجتماعی و ظرفیت سازی
منابع آب
مدیریت ریسک و بحران
زیرساخت های آبی
مدیریت و برنامه ریزی
مدیریت تقاضا
مدیریت دانش و پژوهش
مباحث حقوقی و قانونی

مقالات

اقتصاد آب
مقالات اولین اجلاس هم اندیشی وزارت نیرو
مدیریت دانش و پژوهش
زیرساخت های آبی
مسایل اجتماعی و ظرفیت سازی
مدیریت و برنامه ریزی
آب و محیط زیست
منابع آب
مدیریت ریسک و بحران
مدیریت تقاضا
مباحث حقوقی و قانونی

کتاب و بولتن

مجموعه کتابهای آب، انسان، محیط‌زیست
مدیریت دانش و پژوهش
مباحث حقوقی و قانونی
منابع آب
انرژی های تجدید پذیر
زیرساخت های آبی
اقتصاد آب
مدیریت و برنامه ریزی
آب و محیط زیست
مدیریت ریسک و بحران
مسایل اجتماعی و ظرفیت سازی

گزارش های فنی

مدیریت و برنامه ریزی
منابع آب
مدیریت ریسک و بحران
مسائل اجتماعی و ظرفیت سازی
                            مديريت دانش و پژوهش
آب و محیط زیست
مدیریت تقاضا
زیر ساخت های آبی
اقتصاد آب
مباحث حقوقی و قانونی

قوانین و مقررات

آب
محیط زیست
کشاورزی
صنعت و معدن
آب و فاضلاب

نشریات

مدیریت دانش و پژوهش
مدیریت و برنامه ریزی
زیرساخت های آبی
مدیریت تقاضا
مسایل اجتماعی و ظرفیت سازی
اقتصاد آب
منابع آب
مباحث حقوقی و قانونی
مدیریت ریسک و بحران
آب و محیط زیست