شما اینجا هستید

مجموعه کتابهای آب، انسان، محیط‌زیست

مجموعه کتابهای آب، انسان، محیط‌زیست

مجموعه کتابهای آب، انسان، محیط‌زیست

در راﺳﺘﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﺗﺪوﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻗﺎﻧﻮن آب، ﭘﻨﺞ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ بخش ، ﻣﺴﺘﻨﺪات مذکور در دسترس مخاطبان قرار داده شده اﺳﺖ