شما اینجا هستید

ثبت نام سفر

راهنمایی! ابتدا تعداد مورد نظر برای ثبت نام عادی/دانشجویی را وارد کنید و سپس به ازای تعداد انتخاب شده در جدول مشخصات فردی سطر اضافه کنید

ثبت نام عادی 1,490,000 تومان

مشخصات فردی ثبت نام عادی
نام ونام خانوادگینام پدرتاریخ تولدشماره ملیشماره شناسنامهمحل صدورشماره تماس

ثبت نام دانشجویی 1,190,000 تومان

مشخصات فردی ثبت نام دانشجویی
نام ونام خانوادگینام پدرتاریخ تولدشماره ملیشماره شناسنامهمحل صدورشماره تماس
در صورت داشتن کد معرف این گزینه را انتخاب کنید