ظرفیت های استان ها

ظرفیت‌های گردشگری آبی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

در این بخش تلاش شده است ظرفیتهای گردشگری آبی در استانهای مختلف که مستعد توسعه و سرمایه‌گذاری هستند معرفی گردند. محتوای این بخش با تعامل کارشناسان، صاحبنظران و مطلعین محلی با ارتباط با سایت، قابل اصلاح و تکمیل است.