ماده 10 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی (مصوب 1379)

بـه منظـور هماهنگـی سياسـتگذاری در زمينـه تأميـن، توزيع و مصرف آب كشـور، شـورايی بنام شـورای عالی آب متشـكل از وزرای نيرو، جهاد كشـاورزی، صنايع و معادن، كشـور و رئيس سـازمان مديريت و برنامه ريزي كشـور، رئيس سـازمان حفاظت محيط زيسـت، (رئيـس سـازمان مديريـت بحـران كشـور)، يك نفـر از اعضـاي كميسيون كشـاورزی، آب و منابع طبيعـی با انتخاب مجلس شـوراي اسـامي بـه عنـوان ناظـر و دو نفر از متخصصين بخش كشـاورزی به حكم رئيس جمهور تشـكيل مي گردد. رياسـت عاليه اين شـورا بـا رئيس جمهـور يـا معـاون اول رياسـت جمهـوری خواهد بود. تصميمات اين شـورا بـا تصويب هيـأت وزيران يا كميسـيون مذكور در اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسـی بـرای دسـتگاه های ذيربط لازم الاجرا مي باشـد.
چشم انداز شورای عالی آب

چشم انداز شورای عالی آب

شورای عالی آب نهادی است مقتدر برای هماهنگی سیاست های آب کشور در راستاس تحقق حکمرانی خوب و مبتنی بر اصول توسعه پایدار در افق 1405
مأموریت شورای عالی آب

مأموریت شورای عالی آب

شورای عالی آب یک نهاد ملی و فرابخشی است که در سال 1379 تشكيل شده است. ماموريـت ايـن نهـاد پايش سياسـت هـای آب كشـور، هماهنگ سـازی اين سياسـت ها و پيگيـری و نظـارت بـر حسـن اجـرای مصوبـات شـورا مي باشـد. با توجـه به هـدف غايی شـورا بـرای حكمرانـی خـوب آب و توسـعه پايـدار كشـور، ايجـاد شـرايط همـكاری بين نهادهـای ذينفـع آب و رهبـری تصميمـات صحيـح آن ها يك وظيفـه اصلی می باشـد. در واقع تسـهيل اين همكاری نهـادی، جهت دهي و همسوسـازی سياسـت ها بـراي رسـيدن بـه وضعيـت ايـده آل در تأميـن، توزيع و مصـرف آب ماموريت شـورا مي باشـد. در راستای این ماموریت، دبیرخانه اقدام به تحلیل راهبردی به روش SWOT کرده که راهبردهای ذیل در برنامه اقدام قرار دارند.
استفاده از ظرفیت کارشناسی - پژوهشی کشور براي تصمیم سازی و اجرای موثر تصمیمات شورا

استفاده از ظرفیت کارشناسی - پژوهشی کشور براي تصمیم سازی و اجرای موثر تصمیمات شورا

 • تشـكيل كارگروه هـای تخصصـی فنـی از خبـرگان برای بررسـی موضوعات قابل طـرح در شـورا و مصوبات، از جهت عـدم مغايرت با قوانين و اسـناد بالادسـتی
 • تهيه بانک اطاعات هدفمند از خبرگان (كارشناسان، دانشگاهيان، سمن ها و ...)
 • تشكيل تيم برای نظارت و پيگيری اجرای مصوبات شورا و تهيه دستورالعمل رورش ارزيابی و تعريف معيارهای مربوطه
 • تدويـن نظام نامـه شـورای عالـی آب بـه منظور تقويـت سـازوكار اداري و مالـی دبيرخانه و كارگروه هـای تخصصي شـورا و پرهيز از رفتارهـای سـليقه ای دولت هـا و نهادهای عضو شـورا
 • تهيـه ملزومـات و پيوسـت هاي اجتماعـی، اقتصـادی، محيط زيسـتی پشـتيبان و خاصـه سياسـتی مربوطـه بـرای تصميم سـازی و اجـرای مصوبات شـورا
 • تدوين و اجرای سازوكاری برای تعيين موضوعات سياستی و بنيادی توسط دبيرخانه شورا برای طرح در شورا
تعارضات در مدیریت آب

اسـتفاده از جایـگاه منحصـر بـه فـرد فرابخشـی و قانونـی شـورا بـرای حـل تعارضـات در مدیریـت آب و کاهش فشـارهای سیاسـی-اجتماعي و تضمین اجـرای مصوبات

 • ارجـاع چالش هـای ملـی و فراملـی آب بـه شـورا با دعـوت از سـاير وزرا و ذينفعـان مرتبط
 • بازنگـری و شفاف سـازی وظايـف و مسـئوليت هاي هر يك از دسـتگاه های اجرايـی براي كاهـش تعارضات
 • تدويـن برنامـه اقـدام بـرای ايجـاد وفـاق در مبانـی آمـار و اطاعـات بخـش آب كشـور
 • اقـدام لازم بـرای اخـذ ماهيت اصـل 138 قانون اساسی برای مصوبات شـورا
 • اعـلام نظـر درخصـوص برنامه هـا و قوانيـن كلان از جملـه برنامه هـای توسـعه پنج سـاله، قبـل از تصويـب
 • تهيـه پيشـنهاد بـراي تمركز كليـه سياسـت گذاری های آب در شـورا و سـاماندهی و حذف مـوازی كاری ها
 • تهيـه لايحـه پيشـنهادی برای اصـلاح قوانين و سياسـت های بالادسـتی متناقـض بـا اصول توسـعه پايدار و ظرفيت آبی كشـور
تقویـت کارکـرد شـورا بـا تکیـه بـر افزایش سـطح آگاهـی و مطالبـه اجتماعـی

تقویـت کارکـرد شـورا بـا تکیـه بـر افزایش سـطح آگاهـی و مطالبـه اجتماعـی

 • تدوین راهبرد و برنامه ارتباطی و اطلاع رسانی شورا برای افزایش تعامل اجتماعی
 • ارائه گزارش های ادواری از مصوبات، عملکرد و کارکرد شورا در جهت اطلاع رسانی شفاف درباره جایگاه و فعالیت های شورا (شامل، و نه محدود به، آرای اعضا در رابطه با مصوبات) در فضای عمومی جامعه
حکمرانی آب

رعایت اصول و الزامات حکمرانی خوب برای اصلاح کارکرد و ساختار شورا

 • تهیه لایحه پیشنهادی برای عضویت نمایندگان بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد(سمن ها و تشکل های بهره برداران) در شورا
 • پیگیری و ایجاد بسترهای نهادی و سیاستی مناسب برای پیاده سازی حکمرانی محلی ای
 • تهیه و اجرای سازوکار ارتقای شفافیت و پاسخگویی
تقویت اراده سیاسی حاکمیت برای اصلاحات آبی

تقویت اراده سیاسی حاکمیت برای اصلاحات آبی

 • تهيـه لايحـه پيشـنهادی بـرای عضويـت نماينـدگان قـوه قضائيـه و قـوه مقننـه در شـورا
 • تهيـه و ارائه تحليل های سياسـتی موثر و مسـتمر به نهادها و مقامـات عالی كشـور (نهاد رهبـری، مجمع تشـخيص مصلحت نظـام و ...) بـرای تبيين ابرچالش بودن مسـئله آب
 • درخواسـت از رئيـس جمهـور و بالاتريـن مقـام دسـتگاه های عضـو بـرای حضور در جلسـه شـورا