شما اینجا هستید

تحقیق و پژوهش در آب

رییس مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها مستقر در استان یزد از آغاز اجرای طرح باروری ابرها در هشت استان کشور خبر داد.
روز برگزاری: 
24 آبان 1395