شما اینجا هستید

برگزاری دوره آموزشی پویایی سیستم با همکاری خانه آب ایران و شرکت ایران خودرو دیزل

برگزاری دوره آموزشی پویایی سیستم با همکاری خانه آب ایران و شرکت ایران خودرو دیزل

خانه آب ایران در راستای اهداف آموزشی خود، در همکاری مشترک با بخش آموزش شرکت صنعتی ایران خودرو دیزل اقدام به برگزاری دوره آموزشی پویایی سیستم ها و آموزش نرم افزار ونسیم نمود.

خانه آب ایران در راستای نیل به اهداف آموزشی خود، در همکاری مشترک با بخش آموزش شرکت صنعتی ایران خودرو دیزل اقدام به برگزاری دوره آموزشی پویایی سیستم ها و آموزش نرم افزار ونسیم نمود.

در این دوره آموزشی پرسنل متخصص شرکت ایران خودرو دیزل در به مدت 12 ساعت با مفاهیم مقدماتی پویایی سیستم ها و همچنین کاربردها و عملکرد نرم افزار ونسیم آشنا شدند.