شما اینجا هستید

سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راه کارهای مدیریت آن

سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راه کارهای مدیریت آن

سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راه کارهای مدیریت آن

 

اهداف همایش:

 • تبیین اثرات خشکسالی بر بخشهای مختلف کشور بخصوص کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
 • ارائه راهکارهای علمی و عملی در زمینه سازگاری با خشکسالی و کاهش اثرات آن
 • ایجاد بستر مناسب برای بحث و تبادل نظر میان کارشناسان و صاحب نظران
 • آموزش، فرهنگ سازی و جلب مشارکت مردم و نهاد های مختلف در رابطه با چگونگی کاهش اثرات خشکسالی

 

محورهای همایش:

 • خشکسالی و تغییر اقلیم
 • پایش، پیش بینی و مدیریت خشکسالی
 • اثرات و پیامدهای خشکسالی
 • خشکسالی و فن آوری های نوین
 • سیاستها، قوانین و مقررات خشکسالی
 • راهکارهای سازگاری و کاهش اثرات خشکسالی و کم آبی
 • اقتصاد آب
 • خشکسالی و آمایش سرزمین
 • خشکسالی و مدیریت کمی و کیفی منابع آب
 • خشکسالی و کشاورزی پایدار
 • آموزش، فرهنگ سازی و مشارکت بهره برداران و سازمانهای مردم نهاد

 

تاریخ های مهم:

1397/06/25

1397/11/01

1397/11/15

1397/12/08

1397/12/08

 

دبیرخانه همایش:

سایت همایش: droughtconf3.areeo.ac.ir

 

برچسب ها: