شما اینجا هستید

دومين کنفرانس ملی اقتصاد آب

دومين کنفرانس ملی اقتصاد آب

دومين کنفرانس ملی اقتصاد آب 27 و 28 آذر 1397 به همت مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب برگزار می گردد.

محورهای همایش:

محوراول : دولت، اقتصاد کلان و بهره وری آب

1- آب حساب های ملي
2 - الگوهای تدوين و استقرار نظام حسابداری ملی آب
3 - تحليل آثار اقتصادی متقابل آب و متغيرهای کلان اقتصادی
4 -اقتصاد آب و آمايش سرزمين
5 - جايگاه اقتصادی آب در سياست های کلی و برنامه های توسعه کشور
6 - آب، اشتغال و رشد اقتصادی سازگار با کم آبی کشور
7 - الگوهای چگونگی تأمين امنيت غذائی سازگار با محدودیت منابع آب کشور
8 - ديپلماسی آب (در چارچوب اقتصاد سياسی)

 

محوردوم : تخصيص بهينه آب، نقش تنظيم مقررات و بازار آب در بهره وری آب

9 - ارزيابی و تحليل اقتصادی نظام های تخصيص آب
10- ارزيابی کارايی و بهره وری آب در مصارف مختلف
11- الگوهای کارآمد نظام تعرفه و قيمت گذاری آب برای تخصيص بهينه منابع آب (زيرزمينی و سطحی)
12- زیرساخت های نهادی (اقتصادی، زیست محيطی، اجتماعی، حقوقی و فنی) تنظيم مقررات در بخش آب
13- مدل مطلوب نهاد تنظيم مقررات بخش آب:
14- تقويت و توسعه بازارهای محلی و منطقه ای آب:
15- تجارت آب ( فيزيکی و مجازی)
16- آثار متقابل اقتصاد آب و انرژی:
17- کارائی نظام جاری قيمت گذاری در بخش آب با تاکيد بر ارائه الگوهای نوين قيمت گذاری:
18- چالش بازار رقابتی و حفاظت بلندمدت منابع آب:
19- بهره وری بنگاه های زنجيره ی عرضه آب

 

محورسوم : بهبود و توسعه محيط کسب و کار در بخش آب

20- ارزیابی وضع موجود سرمایه گذاری در فعالیت های آب و فاضلاب و توصیه های سیاستی برای مدیریت
ریسک آن:
21- تحلیل و ارزیابی روش ها و الگوهای متعارف سرمایه گذاری بخش آب با تأکید بر مدل های کارآمد و
سازگار با محیط کسب وکار ایران:
22- شناسایی فرصت ها و زمینه های سرمایه گذاری در مدیریت مصرف و تقاضا با تاکید بر منابع آب
زیرزمینی:
23- مدل های نوین تحلیل جامع مالی-اقتصادی طرح های آب )تولید، انتقال، توزیع و مصرف(:
24- رویکردهای نوین مدیریت دارائی در بخش آب:
25- روش های مشارکت دولت و بخش خصوصی برای تسهیل سرمایه گذاری در طرح های آب و فاضلاب:
26- نقش بورس و بازار سرمایه در توسعه محیط کسب و کار فعالیت های آبی

محورچهارم : اقتصاد آب، مديريت تقاضا و مصرف

 

27- ساختار مالکیت منابع و تاسیسات آبی ( تبیین حقوق حقابه بران و بهره برداران، زنجیره عرضه و
تقاضای آب، خصوصی سازی و...)
28- نقش ارزش اقتصادی و ذاتی آب در مدیریت کم آبی:
29- ارزیابی اقتصادی فناوری های نوین در مدیریت عرضه، تقاضا و مصرف آب:
30- ابزارهای غیرقیمتی در مدیریت عرضه، تقاضا و مصرف آب:
31- بررسی و شناسایی اثر بازگشتی در سیاست های مدیریت مصرف
32- ظرفیت شبکه های اجتماعی و فناوری اطلاعات در اقتصاد آب :
33- ابزارهای اقتصادی به منظور کاهش هدر رفت و ضایعات آب:
34- آسیب شناسی سیاست گذاری در بخش آب

 

محورپنجم : اقتصاد آب و محيط زیست

35- تحلیل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ادامه وضع موجود مدیریت منابع آب:
36- ارزیابی و تحلیل اقتصادی آثار متقابل آب و اقلیم:
37- ارزیابی و تحلیل آثار اقتصادی طرح های آب بر محیط زیست )قبل و بعد از اجرا(:
38- بررسی و تحلیل تمایل به پرداخت جامعه برای حفاظت از محیط زیست در بخش آب:
39- مطالعات موردی برای سیاست گذاری و مدیریت زیست محیطی دریاچه ها و تالاب ها :
40- ارزیابی اثرات اقتصادی آلودگی منابع آب:
41- تحلیل آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی افت سطح آب های زیرزمینی

 

تاریخ های مهم:

مهلت ارسال مقالات: 11 مهر 97

تاریخ اعلام نتایج داوری: 7 آذر 97

تاریخ برگزاری: 27 و 28 آذر 97

 

محل برگزاری: 

تهران

 

برگزار کننده: 

مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

 

دبیرخانه همایش:

مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

 تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، پلاک 175 - اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ساختمان جدید ، طبقه سوم

 کد پستی: 158364849

تلفن: 85732855 ، 85732851

ایمیل: info@awnrc.com

سایت: awnrc.com

برچسب ها: