شما اینجا هستید

آب‌های زیرزمینی و پدیده نشست زمین

آب‌های زیرزمینی و پدیده نشست زمین

استفاده نادرست از منابع آب‌های زیرزمینی چه عواقبی را به دنبال دارد؟
چگونگی تشکیل آبخوان‌ها و منابع زیرزمینی آب و چگونگی نشست زمین را در این انیمیشن ببینید.

اشتراک در: