شما اینجا هستید

لهجه‌اش شیرین، حرفش تلخ، طعمش شورتر، مرغ این دریاچه بوتیمار باشد بهتر است

لهجه‌اش شیرین، حرفش تلخ، طعمش شورتر، مرغ این دریاچه بوتیمار باشد بهتر است