شما اینجا هستید

برنامه ها و فعالیت های مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری (تحت پوشش یونسکو) - قسمت دوم

برنامه ها و فعالیت های مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری (تحت پوشش یونسکو) - قسمت دوم

مصاحبه با دکتر سیدعلی چاوشیان - مدیر مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری

قسمت دوم