شما اینجا هستید

بهره‌برداری بهینه از منابع آب با سازوکارهای رقابتی (بازار آب)

بهره‌برداری بهینه از منابع آب با سازوکارهای رقابتی (بازار آب)

شرح دوره
مکان و زمان برگزاری
اطلاعات تکمیلی
نمایش پوستر

نحوه تخصیص و بهره برداری از منابع آب از مهمترین کارویژه های حکمرانی و مدیریت آب محصوب می شود. استفاده از سازوکارهای رقابتی در کشف ارزش اقتصادی و تخصیص آب و در مقابل تخصیص های دستوری و برنامه ریزی متمرکز دولتی دو روش متفاوت این تخصیص می باشند. استفاده از سازوکار بازار شرایط الزامات حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی وهمچنین فیزیکی آب دارد که باید مدنظر قرار گیرد. فهم این الزامات در مدلهای اجرایی اقتصادی و شرایط زمینه‌ای هر کدام از مدلها منعکس می شود. در این نشست تخصصی تلاش می شود که با ارائه تصویر کلانی از شرایط و الزامات به ظرفیت‌های استفاده از سازوکارهای رقابتی و مدلهای اجرایی آن پرداخته شود تا با گفت و گوی جمعی به بحث عمیق درباره این جنبه های بازار آب بپردازیم.

این دوره آموزشی قرار بود در حاشیه کنفرانس اقتصاد آب برگزار شود، اما به تصمیم مجموعه قرار شد پس از اطلاع رسانی مجدد، این دوره در زمان دیگری برگزار شود

سرفصل های دوره:

بررسی ظرفیتهای حقوقی و قانونی انتقال پروانه های آب
بکارگیری سازوکار رقابتی در کشف ارزش اقتصادی منابع آبی
بررسی انواع مدلهای اجرای بازار آب
ظرفیت های بورس انرژی برای اجرای بازار آب
حل مسئله سه منبعی