شما اینجا هستید

اسناد

گزارش: مروري بر وضعيت تالاب‌هاي كشور و حقابه آن‌ها

گزارشي از كميسيون آب، محيط‌زيست و اقتصاد سبز اتاق ايران

وزارت نیرو
سازمان برنامه و بودجه کشور جمهوری اسلامی ایران

سال انتشار 2017- به زبان اصلی

انتشارات دفتر فني امور آب وزارت نيرو ،1374

منتشر شده توسط انتشارات دانشگاه كمبريج

موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو
موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو
طرح حفاظت از تالاب‌های ایران