شما اینجا هستید

گزارش ها و ارائه ها

منبع: مرکز تحقیقات و مطالعات باروری ابرها
منبع: مرکز تحقیقات و مطالعات باروری ابرها
منبع: مرکز تحقیقات و مطالعات باروری ابرها
منبع: مرکز تحقیقات و مطالعات باروری ابرها

دریاچه ارومیه به عنوان بزرگترین و شورترین دریاچه دائمی ایران و یكی از بزرگترین دریاچههای فوق اشباع از نمک دنیا است که از این نظر با Great Salt Lakeدر آمریكا نیزقابل مقایسه است. به دلیل کاهش حجم آب ورودی به دریاچه ارومیه در دو دهه گذشته و خشک شدن بخشهای بزرگی از آن، یكی از بزرگترین مخاطرات زمین شناختی کشور حاصل شده است.