شما اینجا هستید

راهنمای تعیین نیاز آبی تالاب‌ها

راهنمای تعیین نیاز آبی تالاب‌ها

هدف از تهیه و انتشار این کتاب، ارتقاي آگاهی کارشناسان، مدیران، متخصصین، پژوهشگران و از همه مهمتر برنامه‌ریزان حوزه محیط زیست و تخصیص منابع آب در خصوص حفظ و نگهداری تالابها و برآورد نیاز آبی آنها و همچنین فراهم کردن بستر مناسب براي بحث و گفتگو در ا ین زمینه مي‌باشد. مطالعات تدوین این کتاب در قالب همکاری مشترک فیمابین طرح حفاظت از تالابهای ایران و شرکت مهندسین مشاور آساراب در يک دوره دوساله صورت پذیرفت و در کنار استفاده از مرور مستندات موجود در این زمینه، تجربیات تالابهای منتخب طرح حفاظت از تالابهای ایران نیز در نظر گرفته شد.