شما اینجا هستید

سالنامه مرکز خشکسالی و مدیریت بحران- سال زراعی 95-1394

سالنامه مرکز خشکسالی و مدیریت بحران- سال زراعی 95-1394

سالنامه 59 - 1354 مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران گزارشی تحلیلی از وضعیت بارش، دما، تبخیر و تعرق، ساعات آفتابی، خشکی، خشکسالی و گرد و خاک درکشور ارائه می‌نماید.