شما اینجا هستید

مرکز اسناد

مرکز اسناد

 بی ترديد يكی از نيازهای جدی پژوهشگران و مجموعه ذينفعان مرتبط با مديريت بخش آب كشور، دسترسی سريع و راحت به مجموعه اسناد، اطلاعات، گزارش‌ها و داده‌های بخش آب است.

در بخش مرکز اسناد تلاش شده است اين نياز به صورت هدفمند و اثربخش رفع گردد. گردآوری چنين مجموعه‌ای حاصل تلاش گسترده و بررسی منابع مراجع مختلف داخلی و خارجی بوده است.  

در اين بخش، مسائل و موضوعات مهم بخش آب كشور از طريق ايجاد پرونده‌های تحليلی مورد بررسی و اسناد مرتبط با آن در دسترس قرار خواهد گرفت.

اطلاعات پایه

آب
کشاورزی
آب و فاضلاب
محیط زیست
صنعت و معدن

دستورالعمل ها

مباحث حقوقی و قانونی
مدیریت و برنامه ریزی
منابع آب
زیرساخت های آبی
آب و محیط زیست
مدیریت دانش و پژوهش
مدیریت ریسک و بحران
مدیریت تقاضا
مسایل اجتماعی و ظرفیت سازی
اقتصاد آب

استانداردها

منابع آب
مدیریت و برنامه ریزی
زیرساخت های آبی
مدیریت ریسک و بحران
مدیریت دانش و پژوهش
مباحث حقوقی و قانونی
آب و محیط زیست
مدیریت تقاضا
مسایل اجتماعی و ظرفیت سازی
اقتصاد آب

مقالات

مدیریت و برنامه ریزی
آب و محیط زیست
مدیریت دانش و پژوهش
منابع آب
زیرساخت های آبی
مدیریت ریسک و بحران
مدیریت تقاضا
مسایل اجتماعی و ظرفیت سازی
مباحث حقوقی و قانونی
اقتصاد آب

کتاب و بولتن

مدیریت و برنامه ریزی
آب و محیط زیست
زیرساخت های آبی
منابع آب
مدیریت دانش و پژوهش
مباحث حقوقی و قانونی
مدیریت تقاضا
مدیریت ریسک و بحران
مسایل اجتماعی و ظرفیت سازی
اقتصاد آب

گزارش های فنی

آب و محیط زیست
مباحث حقوقی و قانونی
                            مديريت دانش و پژوهش
مدیریت و برنامه ریزی
منابع آب
زیر ساخت های آبی
مدیریت ریسک و بحران
مسائل اجتماعی و ظرفیت سازی
مدیریت تقاضا
اقتصاد آب

قوانین و مقررات

آب
کشاورزی
آب و فاضلاب
محیط زیست
صنعت و معدن

نشریات

مدیریت تقاضا
مدیریت و برنامه ریزی
زیرساخت های آبی
مسایل اجتماعی و ظرفیت سازی
اقتصاد آب
مدیریت دانش و پژوهش
منابع آب
مباحث حقوقی و قانونی
مدیریت ریسک و بحران
آب و محیط زیست