شما اینجا هستید

راهنمای ارتقاء آگاهی عمومی در زمینه حفاظت آب

راهنمای ارتقاء آگاهی عمومی در زمینه حفاظت آب

یکی از مهمترین اقدامات برای ارتقاء آگاهی های عمومی در جامعه، ترجمه و نشر آثار تهیه شده توسط سازمانهای بین المللی دولتی وغیردولتی می باشد، زیرا این سازمانها بر حسب وظایف و مأموریت خود این امکان را دارندکه پس از بررسی ابعاد موضوع هم از دیدگاه نظری و هم تجربی مطالب مناسبی را برای این منظور تدارک ببینند.

نشریه شماره 81 از سری انتشارات منابع آب کمیسیون اقتصادی،اجتماعی سازمان تهیه گردیده یکی از نشریات « راهنمای ارتقاء آگاهی های عمومی در زمینه حفاظت آب » ملل در منطقه آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) که تحت عنوان بسیار مناسبی است که در این مقوله چاپ و منتشر گردیده است . نظر به اهمیت محتوایی آن، تصمیم گرفته شد نشریه مذکور به فارسی برگردانده شده، چاپ و حتی المقدور در سطح گسترده ای بین اقشار مختلف جامعه توزیع گردد. خوشبختانه این مهم به طور مشترک با تلاش و پشتکار همکاران سازمان مدیریت منابع آب ایران و مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری و پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع وابسته به سازمان ملل انجام گردید که اینک در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.