شما اینجا هستید

گزارش وضعیت محیط زیست ایران

گزارش وضعیت محیط زیست ایران

این گزارش  موسوم به “SOE” می‌تواند برای مدیران میانی، ارشد و عالی کشور در همه بخش‌ها و در قوای مجریه، مقننه و قضائیه مبنای تنظیم سیاست‌ها و رویکردها قرار گیرد؛ از سوی دیگر، دانسگاهیان، پژوهشگران و کارشناسان گروه مخاطب دوم هستند که با نگاه علمی و محققانه ضمن بهره‌برداری یا نقد گزارش می‌توانند جهت‌گیری‌های آموزشی، پژوهشی و اجرایی کشور را بر مبنای داده‌های ارائه شده و موجود تنظیم کنند.