شما اینجا هستید

انتقال آب بین حوزه‌ای از بهشت‌آباد

انتقال آب بین حوزه‌ای از بهشت‌آباد

تردیدی نیست که انتقال آب می‌تواند در حوضه دریافت کننده، منابع فراوانی را به ارمغان بیاورد ولی انتخاب این گزینه مستلزم بررسی دقیق جنبه‌های فنی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در فرایندی مشارکتی است. 

اطلاعات کلی گزارش 1:

شماره مسلسل گزارش: 12492

تهیه و تدوین:  جمال محمدولی سامانی و مهدی مظاهری

همکار: علی مرید نژاد

تاریخ انتشار: 1391/05/11

 

اطلاعات کلی گزارش 2:

شماره مسلسل گزارش: 8935

تهیه و تدوین: داود‌رضا عرب، جمال محمدولی سامانی

تاریخ انتشار: 1387/01/24