شما اینجا هستید

مرکز اسناد

مرکز اسناد

 بی ترديد يكی از نيازهای جدی پژوهشگران و مجموعه ذينفعان مرتبط با مديريت بخش آب كشور، دسترسی سريع و راحت به مجموعه اسناد، اطلاعات، گزارش‌ها و داده‌های بخش آب است.

در بخش مرکز اسناد تلاش شده است اين نياز به صورت هدفمند و اثربخش رفع گردد. گردآوری چنين مجموعه‌ای حاصل تلاش گسترده و بررسی منابع مراجع مختلف داخلی و خارجی بوده است.  

در اين بخش، مسائل و موضوعات مهم بخش آب كشور از طريق ايجاد پرونده‌های تحليلی مورد بررسی و اسناد مرتبط با آن در دسترس قرار خواهد گرفت.