شما اینجا هستید

مرکز اسناد

مرکز اسناد

 بی ترديد يكی از نيازهای جدی پژوهشگران و مجموعه ذينفعان مرتبط با مديريت بخش آب كشور، دسترسی سريع و راحت به مجموعه اسناد، اطلاعات، گزارش‌ها و داده‌های بخش آب است.

در بخش مرکز اسناد تلاش شده است اين نياز به صورت هدفمند و اثربخش رفع گردد. گردآوری چنين مجموعه‌ای حاصل تلاش گسترده و بررسی منابع مراجع مختلف داخلی و خارجی بوده است.  

در اين بخش، مسائل و موضوعات مهم بخش آب كشور از طريق ايجاد پرونده‌های تحليلی مورد بررسی و اسناد مرتبط با آن در دسترس قرار خواهد گرفت.

اطلاعات پایه

آب
کشاورزی
آب و فاضلاب
محیط زیست
صنعت و معدن

دستورالعمل ها

منابع آب
زیرساخت های آبی
مباحث حقوقی و قانونی
مدیریت و برنامه ریزی
آب و محیط زیست
مدیریت دانش و پژوهش
مدیریت ریسک و بحران
مدیریت تقاضا
مسایل اجتماعی و ظرفیت سازی
اقتصاد آب

استانداردها

مدیریت تقاضا
زیرساخت های آبی
منابع آب
مدیریت و برنامه ریزی
مدیریت ریسک و بحران
مدیریت دانش و پژوهش
مباحث حقوقی و قانونی
آب و محیط زیست
مسایل اجتماعی و ظرفیت سازی
اقتصاد آب

مقالات

زیرساخت های آبی
مسایل اجتماعی و ظرفیت سازی
مدیریت و برنامه ریزی
آب و محیط زیست
مدیریت دانش و پژوهش
منابع آب
مدیریت ریسک و بحران
مدیریت تقاضا
مباحث حقوقی و قانونی
اقتصاد آب

کتاب و بولتن

زیرساخت های آبی
منابع آب
مدیریت و برنامه ریزی
آب و محیط زیست
مدیریت دانش و پژوهش
مباحث حقوقی و قانونی
مدیریت تقاضا
مدیریت ریسک و بحران
مسایل اجتماعی و ظرفیت سازی
اقتصاد آب

گزارش های فنی

مدیریت تقاضا
زیر ساخت های آبی
اقتصاد آب
آب و محیط زیست
مدیریت ریسک و بحران
مدیریت و برنامه ریزی
مباحث حقوقی و قانونی
                            مديريت دانش و پژوهش
منابع آب
مسائل اجتماعی و ظرفیت سازی

قوانین و مقررات

آب
کشاورزی
آب و فاضلاب
محیط زیست
صنعت و معدن

نشریات

مدیریت تقاضا
مدیریت و برنامه ریزی
زیرساخت های آبی
مسایل اجتماعی و ظرفیت سازی
اقتصاد آب
مدیریت دانش و پژوهش
منابع آب
مباحث حقوقی و قانونی
مدیریت ریسک و بحران
آب و محیط زیست