شما اینجا هستید

دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا

دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا

دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا- دانشگاه خوارزمی-8 و 9 اسفندماه 1396

طی چند دهه گذشته به دلیل پدیده‌هایی مانند دگرگونی آب و هوا در مقیاس جهانی و تغییر الگوی بارش در مقیاس منطقه ه‏ای، کشورهایی که پیش از این، آب‌و‌هوای خشک و کمبارش داشتند، با کاهش بارش در نتیجه با برداشت بی‏ رویه از منابع آب زیرزمینی، افت سطح آبخوان ‏ها و فرونشست زمین رو به‌رو شده ‏اند. بر بنیاد همین داده‌ها جهان رو به خشکیدن می‌رود. این پدیده از یک سو در مقیاس فروملی به گسترش تنش‌های اجتماعی و در مقیاس ملی و فراملی با افزایش تنش با همسایگان بر سر رودهای مرزی و حوضه های مشترک آبی انجامیده است. از این رو، کشورهای واقع بر نوار خشک جهان، وضعیت نگران‏کننده ‏تری دارند. در این ‌میان، بحران آب مهم‏ترین مخاطره غرب خواهد بود که به بسیاری از مناسبات سیاسی و تعاملات فضایی را جهت خواهد داد به گونه ای که بخش عمده ای از ادبیات موجود درباره آب به ویژه آب ها و رودهای مشترک درآمیخته با واژگانی مانند تنش، کشمکش، جنگ، بحران و... برای تبیین وضعیت موجود و آینده است که در کلیت خود بیم از آینده ای ترسناک فراروی شهروندان و کشورهای این منطقه قرار می‏دهد. انجمن ژئوپلیتیک ایران بر بنیاد رسالتی که بر آن استوار است بر این باور است که محدودیت منابع به ویژه آب در قالب دیپلماسی هم می ‏تواند فرصت‏های همکاری و هم ‏افزایی فراروی کشورهای منطقه فراهم کند و از دامنه تنش‏ها و ناآرامی‏ ها بکاهد. از این رو، «همایش دیپلماسی آب و فرصتهای هیدروپلیتیک غرب آسیا» نگاهی نو به به چالشِ کم آبی در غرب آسیا خواهد بود که در چهارچوب آن بتوان تهدید بحران آب منطقه غرب آسیا را از طریق دیپلماسی به فرصت تبدیل کرد.

 

آخرین مهلت ارسال چکیده و اصل مقالات:  30 آذر ماه 1396
زمان برگزاری همایش:   8 و 9 اسفند ماه 1396

اشتراک در: