شما اینجا هستید

آب و رويكردهای نو در گذر تاريخی ايران: يك دهه همكاری ملی آب

آب و رويكردهای نو در گذر تاريخی ايران: يك دهه همكاری ملی آب

آب و رويكردهای نو در گذر تاريخی ايران: يك دهه همكاری ملی آب

آب و رويكردهای نو در گذر تاريخی ايران: يك دهه همكاری ملی آب

مکان: تهران،خیابان نجات الهی،نبش ورشو،ساختمان خانه اندیشمندان علوم انسانی،سالن خیام- ساعت 17 الی 20

سخنرانان:محمدامین قانعی راد-هادی خانیکی-حجت میان آبادی و ...

اشتراک در: