شما اینجا هستید

اولین همایش ملی شور ورزی

اولین همایش ملی شور ورزی

اولین همایش ملی شورورزی

 محورهای همایش : 
شناسایی و معرفی منابع اکوسیستم های شور ورزی شامل: آب، خاک، گیاه، دام و آبزیان

پهنه بندی منابع آب و خاک کشور به منظور توسعه شورورزی
معرفی گونه های گیاهی تجاری مناسب اگرواکوسیستم های شورورزی
معرفی گونه های جانوری تجاری مناسب دام ، آبزیان، جلبک ها و..
کشاورزی با آب دریا
معرفی فناوری ها و  الگوهای موفق شورورزی و تجارب کشت گیاهان شورزیست در ایران و جهان
معرفی مراکز علمی و اجرایی شورورزی در جهان
امکان سنجی انتقال فناوری های زیستی و غیر زیستی مرتبط با  شورورزی به کشور
جنبه های اقتصادی و اجتماعی شورورزی
تولید اقتصادی و پایدار
تکمیل زنجیره تولید (صنایع تبدیلی، تکمیلی،آرایشی،  خوراک دام و بازار)
ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت
جنبه های زیست محیطی استفاده از منابع آب و خاک شور
 شناسایی اثرات زیست محیطی و لحاظ کردن آن در پروژه های اجرایی شورورزی
 استفاده از فناوری شورورزی در راستای بهبود محیط زیست و کنترل ریز گردها
الزامات توسعه شورورزی
تولید دانش فنی و فناوری های مورد نیاز
فراهم کردن زیر ساخت های لازم و تدوین پروژه های تیپ
معرفی و واگذاری اجرای پروژه ها به بخش خصوصی بویژه شرکت های دانش بنیان
حمایت های حقوقی، کمک های فنی و تسهیلات در راستای اجرای بهینه پروژه
 

 

اشتراک در: