شما اینجا هستید

موضوعات تحقیقاتی مورد حمایت ستاد احیای دریاچه ارومیه

موضوعات تحقیقاتی مورد حمایت ستاد احیای دریاچه ارومیه

دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه فهرست عناوین تحقیقاتی که پژوهشگران پسادکتر، دانشجویان دکتری و یا کارشناسی ارشد می‌توانند انجام دهند اعلام نموده است.

باتوجه به اعلام اولویت‌های پژوهشی کارگروه‌های تخصصی و کمیته‌های فنی ستاد و به منظور حمایت از رساله‌های هدفدار تحقیقاتی و در راستای تحقق احیای دریاچه ارومیه، بدینوسیله دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه فهرست عناوین تحقیقاتی که پژوهشگران پسادکتر، دانشجویان دکتری و یا کارشناسی ارشد می‌توانند انجام دهند؛ به شرح زیر است:

1.              شبیه  سازی  فیزیکی-  شیمیایی  اختلاط  آب  با  کیفیت  های  مختلف  با  آب  دریاچه  ارومیه

 2.           ارزیابی  زیست  محیطی  اختلاط  آب  با  کیفیت  های  مختلف  با  آب  دریاچه  ارومیه  با  تأکید  بر  خصوصیات  بیولوژیکی

 3.              اندازه  گیری  (و  شبیه  سازی)  تغییرات  کف  دریاچه  ارومیه

 4.              کاربرد  فناوری  های  نوین  برای  پایش  مداوم  تغییرات  کف  دریاچه

 5.              شبیه  سازی  تغییرات  کف  دریاچه  در  شرایط  مختلف  هیدرولوژیکی 

 6.              ارزیابی  اثرات  خشک  شدن  دریاچه  بر  روی  میکرو  اقلیم  منطقه

 7.              ارزیابی  اثرات  خشک  شدن  دریاچه  بر  روی  کاهش  حاصلخیزی  خاک  منطقه  در  اثر  پراکنش  نمک

 8.              ارزیابی  اثرات  خشک  شدن  دریاچه  بر  روی  زنبور  عسل  و  اختلالات  در  گیاهان  در  اثر  پراکنش  نمک

 9.              ارزیابی  اثرات  خشک  شدن  دریاچه  بر  روی  توان  تولید  مراتع  منطقه  در  اثر  پراکنش  نمک

 10.         ارزیابی  اثرات  خشک  شدن  دریاچه  بر  روی  پوشش  گیاهی  منطقه  در  اثر  پراکنش  نمک 

 11.           ارزیابی  اثرات  خشک  شدن  دریاچه  بر  روی  تضعیف  و  یا  تلاقی  های  ژنتیکی  گیاهی 

 12.         ارزیابی  اثرات  خشک  شدن  دریاچه  بر  روی  جانوران  و  حیات  وحش 

 13.         ارزیابی  اثرات  خشک  شدن  دریاچه  بر  روی  زیرساخت  های  صنعتی  و  فیزیکی 

 14.         ارزیابی  اثرات  زیست  محیطی  خشک  شدن  دریاچه  ارومیه

 15.         ارزیابی  اثرات  اقتصادی  خشک  شدن  دریاچه  ارومیه

 16.          ارزیابی  اثرات  اجتماعی  خشک  شدن  دریاچه  ارومیه

 17.         مدلسازی  و  برآورد  دقیق  تبخیر  از  سطح  دریاچه  با  اعمال  اثر  شوری

 18.         شبیه  سازی  دینامیکی  تبخیر  و  شوری  در  دریاچه  ارومیه

 19.         تراز  اکولوژیک  جدید  پیشنهادی  دریاچه  ارومیه  با  توجه  به  تغییرات  ایجاد  شده  در  آن

 20.         تحلیل  بر  روی  تغییرات  شوری  آبخوان  های  حوضه  دریاچه  ارومیه  با  توجه  به  تغییرات  تراز  دریاچه

 21.         بازنگری  در  منحنی  بهره  برداری  سدهای  موجود  در  حوضه  با  هدف  تأمین  نیاز  زیست  محیطی  دریاچه 

 22.         نحوه  تصفیه  و  بهره  برداری  از  پساب  تولیدی  تصفیه  خانه  های  فاضلاب  برای  احیای  دریاچه  ارومیه

 23.         نقش  تالابهای  موجود  در  حاشیه  دریاچه  و  اولویت  بندی  آنها  براساس  کارکرد  به  منظور  احیای  دریاچه  ارومیه

 24.         استاندارد  کیفی  پساب  تصفیه  شده  بهداشتی  ورودی  به  دریاچه

 25.         طراحی  مدل  اقتصادی-  اجتماعی-  زیست  محیطی  برداشت  نمک  با  هدف  تأمین  منابع  مالی  برای  احیای  دریاچه  ارومیه

 26.          ارزیابی  اثر  روشهای  مختلف  برداشت  نمک  از  دریاچه  بر  روی  تولید  غبار  محلی  و  ارائه  راهکار  برای  بهبود  روش

 27.         جمعبندی  روشهای  مختلف  استحصال  نمک  از  دریاچه  های  شور  جهان  و  پیشنهاد  برای  دریاچه  ارومیه

 28.         عمق  سنجی  و  رفتارسنجی  بستر  دریاچه  ارومیه

 29.         ارزیابی  اثرات  زیست  محیطی  و  اکولوژیکی  برداشت  نمک

 30.         چگونگی  تأمین  آب  زیست  محیطی  مورد  نیاز  دریاچه  با  توجه  به  منابع  و  مصارف  (حال  و  آینده)

 31.         تهیه  مدل  شبیه  سازی  هیدرودینامیکی،  شیمیایی  و  بیولوژیکی  دریاچه  ارومیه

 32.         مطالعات  منطقه  ای  کیفیت  هوا  با  هدف  شناسایی  کانون  های  تولید  غبار

 33.         ارزیابی  مالچ  های  بکار  رفته  در  دریاچه  ارومیه  برای  کنترل  غبار  و  مهار  ریزگرد

 34.         پایش  اثربخشی  پروژه  های  اجرا  شده  به  منظور  تثبیت  کانون  های  گرد  و  غبار 

 35.         شبیه  سازی  پخش  و  انتقال  ریزگردهای  نمکی  کف  دریاچه  ارومیه

 36.          ارتباط  کانون  های  تولید  گرد  و  غبار  از  کف  دریاچه  ارومیه  با  خصوصیات  زمین  شناسی  بستر  و  کیفیت  شیمیایی  آب  ورودی

 37.         بیماری  های  محتمل  ناشی  از  ذرات  معلق  نمک  و  گرد  و  غبار  (مطالعات  تطبیقی  و  میدانی)

 38.         طراحی  شبکه  مانیتورینگ  دریاچه  ارومیه

 39.         ارزیابی  و  امکان  سنجی  برداشت  نمک  از  دریاچه  ارومیه  و  اثرات  آن  بر  احیای  دریاچه  ارومیه

 40.         تدوین  و  ارائه  دستورالعمل  مناسب  جهت  ساماندهی  برداشت  نمک  از  دریاچه  و  شیوه  نامه  مربوطه

 41.           تعیین  حجم  نمک  قابل  برداشت  از  دریاچه  و  میزان  تأثیر  آن  در  بهبود  وضعیت  دریاچه  به  منظور  ورود  منابع  آبی  به  دریاچه

 42.         تدوین  روشهای  مناسب  جهت  برداشت  نمک  (به  ویژه  روشهای  غیرتبخیری)  از  سطح  دریاچه

 43.         شبیه  سازی  گسترش  مکانی  گرد  و  غبار  در  صورت  خشک  شدن  دریاچه

 44.         ارائه  روشهای  عملیاتی  مناسب  جهت  جلوگیری  از  بروز  و  تشدید  طوفان  های  نمک  در  محدوده  های  برداشت  نمک

 45.         راهکارهای  تأمین  منابع  مالی  برای  پروژه  های  کنترل،  مدیریت  و  تثبیت  ریزگردهای  دریاچه

 46.          راهکارهای  تأمین  منابع  مالی  پروژه  های  تصفیه  پساب  به  منظور  ورود  آنها  به  دریاچه

 47.         راهکارهای  تأمین  منابع  مالی  پروژه  های  افزایش  بهره  برداری  آب  و  کاهش  مصرف  آب

 48.         ارزیابی  ارزش  اقتصادی  صنعت  توریسم  در  شرایط  وجود  آب  و  خسارات  ناشی  از  خشک  شدن  دریاچه  بر  صنعت  توریسم

 49.         طراحی  و  برنامه  ریزی  ایجاد  صندوق  های  اعتباری  روستایی  و  زیست  محیطی

 50.         شناسایی  و  امکان  سنجی  فرصتهای  بهره  برداری  اقتصادی  از  دریاچه  در  راستای  کمک  به  معیشت  ساکنین  اطراف  آن  و  حوضه  به  عنوان  اشتغال جایگزین

 51.         ارزیابی  و  برآورد  ارزش  اقتصادی  نمک  دریاچه  ارومیه  و  صنایع  قابل  توسعه  در  منطقه

 52.         برآورد  میزان  اشتغال  زایی  توسعه  صنایع  مرتبط  با  نمک  دریاچه  ارومیه

 53.         بررسی  و  امکانسنجی  استفاده  از  صنایع  تبدیلی  جایگزین  کشاورزی  در  حوضه  آبریز

 54.         بررسی  و  امکانسنجی  تولید  مشاغل  و  کسب  و  کارهای  ممکن  در  ارتباط  با  بهره  برداری  از  نمک  دریاچه 

 55.         بررسی  ارزش  اقتصادی  برداشت  نمک  از  دریاچه

 56.          بهره  برداری  اقتصادی  با  لحاظ  مسائل  زیست  محیطی  از  املاح  دریاچه  ارومیه

 57.         بررسی  چگونگی  سیاست  پرداخت  و  خرید  حق  آبه  بر  نرخ  مشارکت،  اشتغال،  بیکاری  و  احیای  دریاچه  ارومیه

 58.           توصیه  های  کاربردی  برای  تقویت  بازار  و  زنجیره  ارزش  محصولات  تولیدی  موجود

 59.         چگونه  می  توان  با  توجه  به  خرده  مالکی  اراضی  در  حوضه  آبریز  دریاچه  ارومیه  کشاورزی  پایدار  و  دریاچه  ای  آب  دار  باشد؟

 60.          ارزیابی  عملکرد  سیستم  آبیاری  تحت  فشار  ایجاد  شده  در  کاهش  مصرف  آب  (مطالعه  موردی)

 61.          طراحی  الگوی  کشت  محصولات  کم  آب  بر  به  همراه  زنجیره  ارزش  آن

 62.          بررسی  اثربخشی  عملکرد  آبیاری  های  تحت  فشار  تجمعی  اجرا  شده  در  حوضه  و  توصیه  هایی  برای  بهبود  آن

 63.          دست  آموزه  های  بدست  آمده  از  گسترش  آبیاری  تحت  فشار  (مطالعات  موردی)

 64.          اولویتبندی  مکانی  و  ریز  مقیاسکردن  جغرافیایی  طرحهای  آبیای  تحت  فشارجهت  کنترل  مصرف  آب

 65.          اولویت  بندی  مکانی  و  ریز  مقیاس  کردن  جغرافیایی  طرحهای  تحویل  حجمی  آب  و  نصب  کنتورهای  هوشمند  جهت  احیای  دریاچه  ارومیه

 66.          مناطق  با  اثربخشی  پایین  برای  اجرای  سیستم  آبیاری  تحت  فشار 

 67.          مناطق  با  اثربخشی  پایین  برای  نصب  کنتورهای  هوشمند

 68.          ارزیابی  و  بررسی  بازدهی  سیستم  های  مختلف  آبیاری  (مطالعه  موردی)

 69.          اولویت  بندی  مناطق  مختلف  حوضه  آبریز  برای  کشت  های  گلخانه  ای

 70.         تدوین  استراتژی  برای  سازگاری  با  شرایط  محلی  و  برنامه  ریزی  جهت  بهره  وری  حداکثری  از  بارش

 71.         مقایسه  بهره  وری  زمین  در  گزینه  توسعه  باغات  و  کشت  محصولات  زراعی

 72.         امکانسنجی  و  مکان  یابی  انجام  عملیات  آبیاری  تکمیلی  و  عملیات  به  زراعی  و  تک  آبیاری  (مطالعه  موردی)

 73.         مدیریت  تقاضای  آب  در  کشت  ذرت  دانه  ای

 74.           مدیریت  تقاضای  آب  در  کشت  ذرت  سیلویی 

 75.         مدیریت  تقاضای  آب  در  کشت  چغندر  قند 

 76.          مدیریت  تقاضای  آب  در  کشت  حبوبات 

 77.         مدیریت  تقاضای  آب  در  کشت  جو

 78.         مدیریت  تقاضای  آب  در  کشت  یونجه 

 79.         مدیریت  تقاضای  آب  در  کشت  سیب  زمینی 

 80.         مدیریت  تقاضای  آب  در  کشت  گندم 

 81.         ارزیابی  میدانی  کمی  نمودن  مصرف  آب  در  بخش  کشاورزی  و  ارائه  راهکارهای  کاهش  آن  (مطالعه  موردی)

 82.         تهیه  نقشه  گیاهان  و  مصرف  آب  آنان  در  مناطق  شاهد  و  ارائه  راهکارهای  کاهش  مصرف  و  افزایش  بهره  وری  آب

 83.         توسعه  و  حمایت  از  کشت  دیم  در  حوضه  آبریز  دریاچه  ارومیه  (زراعی،  نهادی،  قانونی)

 84.         تحلیل  چگونگی  و  کجایی  اقدامات  کشاورزی  برای  افزایش  آب  ورودی  به  دریاچه

 85.         مطالعات  کمی-  کیفی  آب  زیرزمینی  دشت  میاندوآب  در  سناریوهای  مختلف  (کمیته  منابع  آب)  بهره  برداری  از  آبهای  سطحی  و  زیرزمینی

 86.          شبیه  سازی  آبهای  زیرزمینی  دشت  های  کشاورزی  حوضه  آبریز  دریاچه  ارومیه  و  ارتباط  آبخوانها  با  رودخانه  در  سناریوهای  مختلف  بهره  برداری

 87.         پیش  بینی  آورد  حوضه  های  اصلی  دریاچه  ارومیه  با  استفاده  از  سیگنالهای  اقلیمی  و  داده  های  زمینی

 88.         تحلیل  علل  خشک  شدن  دریاچه  ارومیه  و  تعیین  سهم  عوامل  انسانی  و  اقلیمی  در  ایجاد  آن

 89.         توصیه  برنامه  زمانبندی  رهاسازی  از  سدها  برای  بیشترین  اثر  بخشی  بر  روی  دریاچه  (مطالعه  موردی)

 90.         تخمین  تلفات  آب  قبل  از  رسیدن  به  پیکره  دریاچه  و  راهکارهای  کاهش  آن

 91.         الگوی  کشت  مناسب  مناطق  مختلف  حوضه  آبریز  دریاچه  ارومیه  با  هدف  افزایش  آب  ورودی  به  دریاچه،  افزایش  بهره  وری  و  درآمد  کشاورزی

 92.           ارتباط  تخصیص  آب  سدها  به  کشاورزی  و  ارزش  اقتصادی  محصولات  تولیدی  و  اقتصاد  منطقه  ای  (مطالعه  موردی)

 93.         شناسایی  مسیرهای  بحرانی  در  اجرای  پروژه  ها  و  مصوبات  کارگروه  ملی  نجات  دریاچه  ارومیه

 94.         نقش  نهادهای  دولتی  در  استفاده  بهینه  از  آب

 95.         طراحی  ساختار  شورای  حفاظت  رودخانه  ای  برای  حکمرانی  مؤثر  تر  آب  (مطالعه  منطقه  ای)

 96.          شناسایی  مناطق  گردشگری  حوضه  آبریز  برای  کمک  به  معیشت  جایگزین  کشاورزان

 97.         بررسی  نقش  صنایع  دستی  در  کارآفرین،  اشتغال،  توسعه  منطقه  ای  و  کاهش  مصرف  آب  در  کشاورزی

 98.         بررسی  نقش  و  تأثیر  صنعت  گردشگری  بر  درآمد  و  اشتغال  منطقه  و  کاهش  مصرف  آب  در  کشاورزی

 99.         فرصت  ها  و  چالش  های  گردشگری  دریاچه  (اکوتوریسم)

 100.     استخراج  نمایه  ها  و  شاخص  های  اثربخشی  پروژه  های  اجرایی  احیای  دریاچه  ارومیه

 101.     مطالعات  اجتماعی  فرصت  یا  تهدید  گسترش  باغ  ویلاها  در  غرب  دریاچه

 102.     ارزیابی  عملکرد  اقدامات  فرهنگی  اجتماعی  ستاد  احیای  دریاچه  ارومیه

 

منبع:   وبسایت ستاد احیای دریاچه ارومیه-  http://ulrp.sharif.ir/node/3156

 

 

 

 

اشتراک در: