شما اینجا هستید

فراخوان جدید وزارت نیرو برای جذب نيروی انسانی

فراخوان جدید وزارت نیرو برای جذب نيروی انسانی

خواندن 4 دقیقه
وزارت نیرو در راستای راهبرد شایسته‌گزینی در دولت دوازدهم و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد دارای صلاحیت‌های عمومی و تخصصی خدمتگزاری، از واجدان شرایط دعوت به همکاری می کند.

به گزارش خانه آب ایران، وزارت نیرو در راستای راهبرد شایسته‌گزینی در دولت دوازدهم و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد دارای صلاحیت‌های عمومی و تخصصی خدمتگزاری، متخصصان داوطلب واجد شرایط برای اشتغال در «مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی» در سمت‌های زیر را به همکاری دعوت می کند.

 

 1. رئیس گروه سیاست اجتماعی آب و انرژی
 2. رئیس گروه بررسی‌های اقتصاد اجتماعی آب و انرژی
 3. رئیس گروه بررسی‌های اجتماعی سیاست و حکمرانی آب و انرژی


الف) اهم وظایف و مسئولیت‌های سمت رئیس «گروه سیاست اجتماعی آب و انرژی»

 • رئیس گروه سیاست اجتماعی آب و انرژی وظیفه دارد انجام وظایف زیر را طراحی، برنامه‌ریزی و هدایت کند.
 • تهیه و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های اجتماعی مرتبط با مدیریت منابع آب و انرژی، و مشارکت در هدایت و نظارت بر پیشبرد آن‌ها
 • همکاری در ارتقای تولید و انتقال دانش «علوم اجتماعی آب و انرژی» (عمدتاً مرتبط با حوزه‌های جامعه‌شناسی، تاریخ، جغرافیا و ارتباطات اجتماعی)
 • انجام مطالعات تحلیل اجتماعی تولید، توزیع و مصرف آب و انرژی
 • برنامه‌ریزی و ساماندهی نظام ارتباط‌گیری وزارت نیرو و سازمان‌های تابعه با همه ذینفعان مؤثر آب و انرژی
 • مطالعه و تحلیل تأثیر سیاست‌ها، برنامه و طرح‌های حوزه آب و انرژی بر نظام اجتماعی
 • توسعه سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های ارتقای گفت‌وگوی اجتماعی فراگیر با ذینفعان اجتماعی آب و انرژی
 • توسعه و مشارکت در اجرای راهکارهای جلب مشارکت‌های ذینفعان در مدیریت پایدارسازی منابع آب و انرژی
 • مشارکت در ارتقای سطح و کیفیت مدیریت مصرف و تقاضای منابع آب و انرژی
 • تولید محتوا برای ارتقای سواد آب و انرژی در گروه‌های اجتماعی مختلف
 • برنامه‌ریزی و مشارکت در برگزاری کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی ارتقای علوم اجتماعی آب و انرژی و کاربست آن
 • همکاری در تولید دانش و اجرایی‌شدن راهبردهای ارتقای سطح کیفیت زندگی ذینفعان با توجه توأمان به ارزش‌های اجتماعی و محیط‌زیستی
 • کمک به توسعه الگوهای رفتاری پایدار در حوزه مصرف آب و انرژی
 • جلب مشارکت سازمان‌های دولتی و خصوصی در مدیریت پایدارسازی منابع آب و انرژی از منظر «مسئولیت اجتماعی»
 • توسعه ارتباطات با شبکه متخصصان علوم اجتماعی آب و انرژی
 • همکاری با بخش‌های روابط عمومی و اطلاع‌رسانی در حوزه آب و انرژی
 • مشارکت در اجتماعی و عمومی‌کردن دانش آب و انرژی مؤثر بر بهینه‌سازی رفتارهای مصرف آب و انرژی


ب) اهم وظایف و مسئولیت‌های سمت رئیس «گروه بررسی‌های اقتصاد اجتماعی آب و انرژی»

 • رئیس گروه بررسی‌های اقتصاد اجتماعی آب و انرژی وظیفه دارد انجام وظایف زیر را طراحی، برنامه‌ریزی و هدایت کند.
 • تهیه و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد اجتماعی آب و انرژی، و مشارکت در هدایت و نظارت بر پیشبرد آن‌ها
 • مشارکت در تولید و انتقال دانش اقتصاد اجتماعی منابع آب و انرژی (عمدتاً مرتبط با حوزه‌های اقتصاد، اقتصاد اجتماعی و اقتصاد سیاسی آب و انرژی)
 • مطالعه و ارزیابی تأثیرات اجتماعی سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های اقتصادی حوزه آب و انرژی
 • توسعه و مشارکت در طراحی و اجرای سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های اقتصادی مؤثر بر بهینه‌سازی رفتار مصرف آب و انرژی
 • توسعه تولید و انتشار دانش اقتصاد اجتماعی در حوزه منابع آب و انرژی
 • تحلیل اقتصاد اجتماعی پایدارسازی حکمرانی و مدیریت منابع آب و انرژی
 • مشارکت در طراحی سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های اقتصادی مؤثر بر پایدارسازی مدیریت منابع آب و انرژی
 • ارزیابی اقتصاد سیاسی سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌ها در حوزه آب و انرژی
 • برگزاری کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی اقتصاد اجتماعی آب و انرژی و کاربست آن
 • توسعه ارتباطات با شبکه متخصصان اقتصاد اجتماعی آب و انرژی
 • مشارکت در اجتماعی و عمومی‌کردن دانش اقتصاد اجتماعی آب و انرژی


ج) اهم وظایف و مسئولیت‌های سمت رئیس «گروه بررسی‌های اجتماعی سیاست و حکمرانی آب و انرژی» 

 • رئیس گروه بررسی‌های اقتصاد اجتماعی آب و انرژی وظیفه دارد انجام وظایف زیر را طراحی، برنامه‌ریزی و هدایت کند.
 • تهیه و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های اصلاح سیاست‌ و حکمرانی منابع آب و انرژی، و مشارکت در هدایت و نظارت بر پیشبرد آن‌ها
 • مشارکت در تولید و ارتقای کاربست علوم حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی در حوزه آب و انرژی (عمدتاً مرتبط با حوزه‌های سیاست‌گذاری عمومی، علوم سیاسی، حقوق و حکمرانی محیط‌زیستی)
 • شناسایی و آسیب‌شناسی حکمرانی آب و انرژی در ایران
 • برنامه‌ریزی انجام مطالعات و کمک به اجرای یافته‌های علوم حکمرانی در زمینه توسعه حکمرانی مشارکتی و ارتقای مشارکت ذینفعان در حکمرانی و مدیریت منابع آب و انرژی به منظور پایدارسازی این منابع
 • بررسی و ارزیابی سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های حوزه آب و انرژی به منظور ارتقای کیفیت حکمرانی
 • طراحی سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های مناسب برای تسهیل گذار از دوران مدیریت تأمین و عرضه آب و انرژی به دوران مدیریت توأمان عرضه و مصرف/تقاضای آب و انرژی به منظور پایدارسازی این منابع
 • توسعه استفاده از علوم سیاست‌گذاری عمومی و حکمرانی در طراحی سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های حوزه آب و انرژی
 • توسعه ارتباطات با شبکه متخصصان علوم حکمرانی آب و انرژی
 • مشارکت در اجتماعی و عمومی‌کردن دانش حکمرانی در حوزه آب و انرژی


د) شرایط احراز پست رئیس گروه در مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی

 • برخورداری از صلاحیت‌های عمومی انتصاب بر اساس قوانین، مقررات و ضوابط ذیربط
 • کارمند رسمی، پیمانی یا قرارداد کار معین (مشخص) دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری؛ شرکت‌های مادرتخصصی وزارت نیرو؛ شرکت‌های آب و برق منطقه‌ای.
 • دارا بودن مدرک تحصیلی (حداقل کارشناسی ارشد) در یکی از رشته‌های تحصیلی جامعه‌شناسی، علوم سیاسی، اقتصاد، ارتباطات اجتماعی در کلیه گرایش‌های مرتبط. (برای رئیس گروه سیاست اجتماعی منابع آب و انرژی)
 • دارا بودن مدرک تحصیلی (حداقل کارشناسی ارشد) در یکی از رشته‌های اقتصاد، اقتصاد اجتماعی، اقتصاد آب، اقتصاد انرژی، مدیریت و سیاست‌گذاری انرژی. (برای رئیس گروه بررسی‌های اقتصاد اجتماعی آب و انرژی)
 • دارا بودن مدرک تحصیلی (حداقل کارشناسی ارشد) در یکی از رشته‌های تحصیلی حقوق، علوم سیاسی، سیاست‌گذاری عمومی، مدیریت منابع آب، اقتصاد آب، اقتصاد انرژی، مدیریت و سیاست‌گذاری انرژی. (برای رئیس گروه بررسی‌های اجتماعی سیاست و حکمرانی منابع آب و انرژی)
 • آن دسته متقاضیان که علاوه بر داشتن ویژگی‌های مندرج در بندهای 3 تا 5، در مقطع کارشناسی در رشته‌های مرتبط با مدیریت و مهندسی منابع آب، برق و انرژی تحصیل کرده باشند، امتیاز ویژه خواهند داشت.
 • دارا بودن حداقل 5 سال سابقه خدمت مرتبط در بخش آب یا انرژی
 • برخورداری از حداقل 2 سال سابقه مدیریتی در سطوح مدیریت پایه و بالاتر دستگاه‌های اجرایی
 • حداکثر سن 45 سال
 • حداکثر سابقه خدمت 20 سال

 

 

ج) شایستگی‌های عمومی و اختصاصی مورد انتظار

 • خلاقیت، پایبندی به اخلاق حرفه‌ای، روحیه امیدواری و نشاط فردی و سازمانی
 • توانایی رهبری و مدیریت
 • نگرش راهبردی، تحلیلی و برنامه‌ای
 • مهارت مذاکره، تعامل و همکاری گروهی
 • توانایی‌های عمومی مدیریت (برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت، تصمیم‌گیری، نظارت و کنترل)

 

 

د ) مدارک مورد نیاز

 • نامه روکش فرم درخواست شامل متنی با حداکثر 800 کلمه که توضیح دهد ویژگی‌ها و توانمندی‌های متقاضی چگونه با نیازمندی‌های سمت رئیس گروه در مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی
 • تکمیل فرم درخواست
 • رزومه شخصی (حداکثر دو صفحه)
 • اطلاعات کامل تماس

* سایر مدارک لازم متناسب با اطلاعات فرم تکمیل شده در مراحل آتی اخذ خواهد شد.

 

توجه

گزینش اولیه‌ای بر اساس ارزیابی مدارک ارسالی توسط متقاضی صورت خواهد گرفت. برگزیدگان اولیه موظف به شرکت در جلسه مصاحبه هستند.
ارزیابی شایستگی‌های (عمومی- اختصاصی) متقاضیان توسط اعضاء کارگروه بررسی شایستگی‌ها و براساس معیارها و امتیازدهی متقاضیان انجام خواهد گرفت.
فعالیت در این سمت تمام‌وقت است و منتخب نهایی نمی‌تواند اشتغال دیگری داشته باشند.
ثبت درخواست و طی فرآیند متقاضیان تا حصول نتیجه نهایی هیچگونه تعهدی را برای وزارت نیرو ایجاد نخواهد کرد

 

لینک ارسال فرم اطلاعات

منبع خبر

 

اشتراک در: