شما اینجا هستید

دیدگاه کشاورز سیستانی در مورد خشکسالی دشت سیستان و ...

دیدگاه کشاورز سیستانی در مورد خشکسالی دشت سیستان و ...

دیدگاه کشاورز سیستانی در مورد خشکسالی دشت سیستان، حقابه ایران از افغانستان، نقش چاه نیمه ها در افت سفره آب زیرزمینی، انتقاب آب از دریای عمان و خلیج فارس به دشت سیستان برای غلبه بر بی آبی این دشت و ...

28 مرداد

شیبک زابل

اشتراک در: