شما اینجا هستید

رویدادهای آبی کشور

دانشگاه فردوسی مشهد دومین همایش ملی آب و هواشناسی ایران را برگزار می کند
روز برگزاری: 
19 ارديبهشت 1397
1 روز
مکان برگزاری: 
دانشگاه فردوسی مشهد
برگزارکننده: 
دانشگاه فردوسی مشهد
اولین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالشهای زیست محیطی به همت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 10 و 11 اردیبهشت 1397 برگزار می گردد.
روز برگزاری: 
10 ارديبهشت 1397
2 روز
مکان برگزاری: 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
برگزارکننده: 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
روز برگزاری: 
27 اسفند 1396
6 روز
مکان برگزاری: 
شهر برازیلیا، کشور برزیل
برگزارکننده: 
شورای جهانی آب
روز برگزاری: 
21 اسفند 1396
3 روز
مکان برگزاری: 
سالن همایش های سازمان آب و برق خوزستان
برگزارکننده: 
دانشگاه شهید چمران اهواز، سازمان آب و برق خوزستان، انجمن آبیاری و زهکشی ایران
روز برگزاری: 
15 اسفند 1396
مکان برگزاری: 
شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان
برگزارکننده: 
جهاد دانشگاهی هرمزگان
روز برگزاری: 
14 اسفند 1396
۱ روز
مکان برگزاری: 
تهران
برگزارکننده: 
مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس
روز برگزاری: 
11 اسفند 1396
2 روز
مکان برگزاری: 
دانشگاه شهید عباسپور
برگزارکننده: 
همایش پردازان البرز
روز برگزاری: 
10 اسفند 1396
مکان برگزاری: 
پژوهشگاه نیرو
برگزارکننده: 
وزارت نیرو
دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا- دانشگاه خوارزمی-8 و 9 اسفندماه 1396
روز برگزاری: 
8 اسفند 1396
۲ روز
مکان برگزاری: 
دانشگاه خوارزمی
برگزارکننده: 
انجمن ژئوپلیتیک ایران
روز برگزاری: 
26 بهمن 1396
1
مکان برگزاری: 
اردبیل