شما اینجا هستید

گزارش تمهیدات و راهکار‌های احیای دریاچه ارومیه

 بر طبق نقشه راه و برنامه زماني مصوب، فرآيند احياي درياچه اروميه در يك برنامه زماني ده‌ساله مصوب گرديده و اميد است كه با تدبير انديشيده‌ شده، بازگشت درياچه به شرايط مناسب و احياي آن در افق اين برنامه محقق گردد.

در این گزارش تمهیدات و راهکار های احیای دریاچه ارومیه ارائه می‌شود:

گزارش تمهیدات و راهکار‌های احیای دریاچه ارومیه

 

اشتراک مطلب در: