شما اینجا هستید

گزارش منابع و مصارف

عدم اتخاذ و اجراي سياست‌هاي سازگار با شرايط اقليمي و جغرافيايي كشور مشكلات عديده‌اي را در مديريت منابع آبي محدود كشور به همراه داشته است. خشك شدن بسياري از تالاب‌ها و درياچه‌هاي كشور مصداق بارز اين مسئله مي‌باشند. كاهش درصد قابل ملاحظه‌اي از سطح و حجم درياچه اروميه به عنوان يكي از درياچه‌هاي مهم آب شور دنيا و همچنين بزرگترين درياچه داخلي ايران، پيامد جدي اين وضعيت در مديريت بخش آب كشور بوده است.

گزارش حاضر از مجموعه بسته‌هاي اطلاع‌رساني كميته اجتماعي-فرهنگي ستاد احياي درياچه اروميه، در صدد است كه تصويري هر چند كوتاه از وضعيت منابع آب شيرين در ايران را ترسيم نمايد.

گزارش منابع و مصارف

فایل های ضمیمه: 
اشتراک مطلب در: