شما اینجا هستید

کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه

استمرار وضعيت خشكی درياچه اروميه و تعهد دولت به حل اين بحران ملي زيست‌محيطی، تصويب تشكيل "كارگروه نجات درياچه اروميه" را در تاريخ 27 مرداد ماه 1392 در پی داشت.

پيرو تشكيل كارگروه مذكور با مسئوليت وزارت نيرو، برگزاري جلسات مختلف فنی- تخصصی و همچنين جلسات متعدد كارگروه و برگزاری نشست تخصصی "هم‌انديشی در خصوص راهكارهای اجرايی نجات درياچه اروميه" در تاريخ 1392/07/04در دانشگاه تهران،در نهايت منجر به تصويب 19 طرح اولويت‌دار جهت نجات درياچه اروميه گرديد.

همچنین، مقرر گرديد مدير هماهنگي و اجرائی احيای درياچه اروميه (مجري طرح) كه با حكم رئيس جمهور منصوب مي‌شود زير نظر ستاد و با اختيارات اصل 127 قانون اساسی، مسئوليت هماهنگی، راهبری، اجرا و پايش برنامه‌هاي مصوب ستاد براي احيای درياچه اروميه را عهده‌دار شود.

رياست كارگروه بر عهده معاون اول محترم رئيس‌جمهور بوده و جناب آقاي دكتر عيسی كلانتري به‌عنوان دبيركارگروه و مدير اجرايي احياي درياچه اروميه تعيين گرديدند.

پيرو اين مصوبه، ستاد احياي درياچه اروميه (دبيرخانه كارگروه ملي نجات درياچه اروميه) به صورت رسمی اقدامات و فعاليت‌های خود با اتخاذ رويكردهای ذيل شروع نمود؛

 

 شناخت بهتر و دقيق ابعاد بحران درياچه اروميه شامل عوامل موثر بر بروز بحران، شرايط كنونی و محتمل آتی درياچه ارومیه✅

✅ بررسی ابعاد و مسائل مختلف اكولوژيكی، زمين‌شناختی، زيست‌محيطی،‌ اقتصادی، اجتماعی، اقليمی و هيدرولوژيكی مرتبط با درياچه اروميه

✅ جلب مشاركت و همكاری همه سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول و ذيربط و بهره‌مندی از نقطه‌نظرات كارشناسی و تخصصي آن‌ها

✅ بهره‌مندی از خرد جمعی و مشاركت طلبی اساتيد، متخصصين، كارشناسان و پژوهشگران داخلی و خارجی 

✅ به‌مشاركت طلبی مسئولين محلی در همگام‌سازی و هم‌افزايی اقدامات در راستای تحقق تنها يك هدف “ احيای درياچه اروميه”

✅ تلاش برای ايجاد عزم همگانی و مشاركت عمومی براي احيای درياچه اروميه و بهبود وضعيت موجود آن از طريق آگاه‌سازی و تبديل درياچه اروميه به يك “دغدغه همگانی”

✅ تدوين نقشه‌راه و راهكارهای احيای درياچه اروميه 

 

با استقرار دفتر برنامه‌ريزی و تلفيق ستاد احيای درياچه اروميه در دانشگاه صنعتی شريف و با همكاری دانشگاه‌های تبريز و اروميه و متخصصين و كارشناسان ساير دانشگاه‌ها و مجموعه سازمان‌ها و نهادهاي تخصصی ملی و محلی و همچنين كارشناسان بين‌المللي، ستاد احيای درياچه اروميه در يك بازه‌زمانی كوتاه‌مدت با ايجاد كميته‌هاي تخصصی 6 گانه و كارگروه‌های تخصصی متعدد (20 كارگروه) و انجام مطالعات تطبيقی، ضمن بررسی و ارزيابی راهكارهای 19گانه‌ مصوب، نسبت به تدوين و ارائه نقشه راه و برنامه عملياتی احيای درياچه اروميه اقدام نمود.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نقشه راه عملیاتی احیای دریاچه ارومیه

با توجه به وضعيت كنونی درياچه، رويكرد اصلی در برنامه زمانی احيای درياچه اروميه تثبيت شرايط كنونی و حفظ پيكره آبی در چند سال اول اجرای برنامه (دو تا سه سال اول) و جلوگيری از خشك شدن كامل درياچه می باشد.

لذا تامين آب در مدت زمان كوتاه موجود از اولويت‌های اصلی برای حفظ درياچه اروميه می باشد. 

ايجاد پايداری در وضعيت مديريت منابع و مصارف آب در سطح حوضه درياچه اروميه،  تنها راهكار حفظ بلندمدت درياچه و احيای آن می باشد.

در مجموع پس از انجام مطالعات لازم و تصويب نقشه راه احيای درياچه اروميه، بر طبق برنامه زمانی مصوب، طرح احيای درياچه اروميه شامل سه فاز اصلی در يك بازه زمانی ده ساله می باشد (شكل 1).

اين سه فاز عبارتند از:

1.      فاز تثبيت (1395-1393): هدف اصلی از اين فاز تثبيت تراز درياچه اروميه و همچنين اجرای پروژه‌های كاهش اثرات محتمل ناشی از تداوم خشكی درياچه اروميه می باشد.

2. دوره احيای درياچه اروميه (1401-1396): هدف اصلی اين فاز اجرايی نمودن مجموع راهكارهای تامين آب مورد نياز درياچه و افزايش تدريجی تراز آن می باشد.

3.     دوره احيای نهايی (1402): هدف مورد انتظار از اين فاز تثبيت شرايط احياء شده درياچه و ايجاد الزامات لازم براي احيای نهايی و حفظ پايدار شرايط درياچه می باشد. 

همچنین برنامه زمانی در حال اجراي طرح احيای درياچه اروميه بر مبنای نقشه راه و راهكارهای مصوب در شكل (3) ارائه شده است.

 


شکل 1- روند زمانی احيای درياچه اروميه

 

 شکل 2- برنامه زمانی در حال اجرای احيای درياچه اروميه
.

اشتراک مطلب در: 

مطالب مرتبط