شما اینجا هستید

روند تغییرات دریاچه ارومیه

 گرچه اين درياچه در طی يك قرن گذشته نوسانات گاها شديدی را نيز طی كرده است، اما روند نوسانات نزولی آن به شدت دو دهه اخير نبوده است.

 همانطور كه در شکل 1 به‌خوبی مشخص است، روند نزولی اين درياچه پس از دوران پرآبی آن در سال 1374، شروع گرديده و در طی بيست سال، تراز درياچه بيش از 8 متر افت كرده است.

 در واقع با توجه به ارقام ثبت شده، به‌طور متوسط درياچه در اين بيست سال اخير ساليانه با افت 40 سانتی متری مواجه بوده است. 

شکل 1- روند تغييرات تراز درياچه اروميه در قرن اخير

با توجه به عمق كم اين درياچه، اين ميزان افت تراز منجر به خشكي درصد قابل ملاحظه‌ای از سطح درياچه گرديده و بيش از 30 ميليارد مترمكعب از حجم آب آن در اثر تبخير و عدم ورود منابع آب كافي به آن از بين رفته است (شكل 2).

در شكل 2 با استفاده از تصاوير ماهواره‌ای لندست، روند خشكی درياچه اروميه در چهار دهه اخير نشان داده شده است.

 

شکل 2- روند خشكی درياچه اروميه در طی 4 دهه اخير (AghaKouchak, et al,2015 )

 همزمان با شروع افت تراز درياچه، سطح درياچه نيز پسروی قابل ملاحظه‌ای داشته و ميزان خشكی درياچه در شهريورماه سال 1393 به حدی رسيد كه قسمت جنوبی درياچه با خشكی كامل مواجه گرديد. 
.

اشتراک مطلب در: 

مطالب مرتبط